PARË BOTËRORE
HAPI FAMILJE, PROJEKTI I NDRYSHIMIT

logo-FJ

Regjistrohu tani dhe falas veten përgjithmonë

SHKARKONI LIBRIN E FAMILJES DHE AUDIO NË GJUHËN E MIRË TË PREZANTUAR. Merrni kohë për të lexuar librin dhe dëgjon në AUDIO DHE PASTAJ QË DUHET TË FËMIJËT.

VETËM KUR JU JANË TË LIRË TË FAMILJES A PAGUANI.

ÇFARË DUHET TË VDEKUR POR HABIT?