د نړۍ لومړی
د کوټ کولو لنډیز، حساس پروژه

logo-fj

اوس ګډون وکړئ او وړيا ځان د تل لپاره

د خپلې خوښې وړ ژبې په ژبه د کتنې لنډیز کتاب او آدرس ښکته کړئ. وخت واخلئ د کتاب لیک لوستل او غږ ته غوږ ونیسئ او د دې لپاره چې د تل لپاره غوښتي وي.

یوازې کله چې تاسو د خوښې کولو څخه خلاص شئ نو تاسو یې کوئ.

هغه څه چې تاسو یې نه پریږدي د حبیب په اړه؟