ពិភពលោកដំបូង
សាកល្បងការកម្សាន្ដ

logo-fj

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនិង។ មិនគិតថ្លៃ ខ្លួនអ្នកជារៀងរហូត។

ទាញយកសុន្ទរកថាក្លែងក្លាយនិងអូឌីយ៉ូនៅក្នុងភាសាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។ ចំណាយពេលក្នុងការអានសៀវភៅហើយស្ដាប់សម្លេងអូឌីយ៉ូហើយចង់បានពេញទំហឹង។

នៅពេលដែលអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការជក់ចិត្តអ្នកនឹងបង់។

អ្វីដែលអ្នកគិតតែខាតប៉ុណ្ណឹងទេ?